1. Ang paglitaw at pagbagsak ng makauring mga lipunan

Printer-friendly version

Para maipaliwanag ang dekadenteng kapitalismo, ang ating pamamaraan ay ang sumusunod:

 - sa pag-aaral sa pangunahing panlipunang mga transpormasyon sa istorikal na proseso mailatag natin ang pangkalahatang konsepto ng pagbulusok-pababa ng moda ng produksyon; pagkatapos ay ilapat natin ang pangkalahatang konseptong ito sa ispisipikong kaso ng kapitalismo at subukan nating hinuhain ang pampulitikang mga epekto mula dito.

 - at, para magawa ito, tulad ni Marx, una nating ikonsidera "ang materyal na transpormasyon ng pang-ekonomiyang mga kondisyon ng produksyon" , at ikalawa "ang legal, pulitikal, relihiyoso, artistiko o pilosopikal - sa madaling sabi, ang ideolohikal na mga porma kung saan ang tao ay naging mulat sa tunggaliang ito at labanan ito".