Pahayagang Internasyonalismo Para Sa Taong 2011

Printer-friendly version

Mga kasama at malugod naming mambabasa, narito na ang pahayagang
Internasyonalismo para sa taong 2011, ang pahayagan ng Internasyunal na Komunistang Tunguhin sa Pilipinas.

Naka-attached bilang PDF format ang pahayagan. Maari ninyo itong
i-imprinta at ipamahagi sa inyong mga kaibigan na interesadong maunawan ang komunistang pakikibaka ng uring manggagawa.

Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa internasyunal at internasyunalistang rebolusyonaryong kilusan ng manggagawa.