'Parsyal' na mga pakikibaka: reaksyunaryong kainutilan

Printer-friendly version
Ang dekadenteng kapitalismo ay nagpatingkad sa pagkaagnas ng lahat ng kahalagahan ng moralidad ng kapitalismo at tumungo sa napakatinding pagkabulok ng lahat ng mga relasyong pantao.

Pero, bagamat totoo na ang proletaryong rebolusyon ay magbunsod ng bagong mga relasyon sa bawat bahagi ng buhay, maling isipin na posibleng makaambag sa rebolusyon ang pag-oorganisa ng ispisipikong mga pakikibaka sa parsyal na mga problema, tulad ng rasismo, katayuan ng kababaihan, polusyon, kasarian, at iba pang mga aspeto sa pang-araw-araw na buhay.

Ang pakikibaka laban sa pang-ekonomiyang pundasyon ng sistema ay naglalaman sa loob nito ng pakikibaka laban sa lahat ng super-istruktural na mga aspeto, subalit hindi ito totoo kung babaliktarin. Sa laman nila mismo, ang ‘parsyal' na mga pakikibaka, sa halip na maitulak ang masiglang awtonomiya ng proletaryado, ay pinalabnaw ito sa nakalilitong maraming mga kategorya (lahi, kasarian, kabataan, at iba pa) na naging ganap na walang saysay sa harap ng kasaysayan. Ito ang dahilan kung bakit ang burges na mga gobyerno at pampulitikang mga partido ay natutong ulitin ito at gamitin sila para manatili ang panlipunang kaayusan.