Impeachment kay Gloria, Repormismo sa Esensya

Bersyon na maaaring i-printSend by email

Oktubre 13, 2008 nagsampa ng panibagong
impeachment case sa kongreso ang burges na oposisyon kasabwat ang Bayan
Muna at mga kaalyado nito sa Kaliwa at repormista. Ang panibagong
impeachment case ay pinangunahan ni Joey de Venecia, anak ni dating
Speaker Jose de Venecia na dating kaalyado ng paksyong Arroyo.

Ano ang layunin ng impeachment?

Una, nais lamang ipako ng burges na
oposisyon at Bayan Muna ang kamulatan ng masa na ang paksyong Arroyo
lamang ang ugat ng kahirapan sa bansa.

Pangalawa, upang muling hikayatin ang
taumbayan na muling magtiwala sa burges na kongreso. Natatakot ang buong
uring kapitalista na dadami ang mawalan ng tiwala sa
parliyamentarismong burges at hawakan ang landas ng rebolusyonaryong
pakikibaka. Ang papel ng Kaliwa sa kongreso bilang oposisyon ang
epektibong pamg-eengganyo ng burgesya para muling manumbalik ang tiwala
ng manggagawa at maralita sa burges na demokrasya.

Katunayan, si Bayan Muna representative
Satur Ocampo mismo ang nagsasabing malaki daw ang posibilidad na mas
maraming mga kongresista ang makumbinsi ngayon sa mga “ebidensyang”
inihapag nila. At kung hindi na naman daw magtagumpay ang impeachment ay
“naipakita” ng Kaliwa sa taumbayan na may kumikilos pa rin para
patalsikin si Gloria. Ganito ka baluktot mag-isip ang Bayan Muna!

Pangatlo, paghahanda ito ng burges na
oposisyon at Kaliwa para sa kanilang alyansa sa eleksyon sa 2010. Ibig
sabihin, hikayatin ang masang anakpawis na itransporma sa boto ang
kanilang galit sa bulok na sistema.

Bagamat punung-puno ng radikalismo ang
pananalita ng Kaliwa laluna ng mga maoista, namutiktik naman sa
repormismo ang kanilang praktika. Hindi maitago ng “armadong pakikibaka”
ng maoistang Kaliwa ang mabilis na nalalantad na pagtatanggol nito sa
pambansang kapitalismo na ngayon ay binabayo ng matinding krisis.

Kung sasabihin naman ng Kaliwa na ang
ginagawa nila (repormismo) ay isa lamang taktika para isulong ang
“rebolusyon”, mabuti pang iumpog nila ang kanilang mga ulo sa pader!

Kahit pa magtagumpay ang impeachment at
mapatalsik si GMA sa Malakanyang, si Bise-Presidente Noli de Castro, na
isa ding bataan ng mga kapitalista lamang ang papalit.

Higit sa lahat, hindi ang isang paksyon ng
naghaharing uri ang dahilan ng krisis kundi ang mismong sistema ng
sahurang pang-aalipin. Ang LAHAT ng paksyon ng naghaharing uri
(administrasyon at oposisyon) ay sagad-saring tagapagtanggol ng bulok na
sistema. Ang buong kapitalistang estado mismo (anumang paksyon ang
hahawak nito) ang tagapagtanggol ng sistema. Ang buong estado mismo at
ang lahat ng mga institusyon nito (kongreso, senado, korte, hukbong
sandatahan, at iba pa) ang kailangang durugin sa pamamagitan ng
rebolusyon ng manggagawa at hindi ng gerilyang pakikidigma sa kanayunan.